• Workshop v letním semestru 23/24 pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT ve spolupráci s pedagogy Fakulty architektury Václavem Aulickým, Tomášem Eflerem, Petrem Hájkem a Janem Sedlákem.

• Workshop bude probíhat v českém jazyce a bude ohodnocen dvěma kredity.
• Přihlášky posílejte na e‑mail vcpd.workshop@gmail.com do 16. února 2024.

atu_workshop-iko_b

Automatické telefonní ústředny (ATÚ), budované v Československu od šedesátých do konce osmdesátých let, dnes představují jednu z nejohroženějších skupin architektonického dědictví. Tyto pozoruhodné stavby vznikly pro analogovou technologii, kterou však zanedlouho po jejich dokončení nahradila technologie digitální, nevyžadující velké prostory ani lidskou obsluhu. Ztratily tak svůj smysl a mizí v rukou nových vlastníků.

Workshop si klade za cíl nabídnout alternativní projekty záchrany a nového využití dvou takových ohrožených staveb. V případě ATÚ Těšnov, zasazené do bloku činžovních domů, se nacházíme v samotném historickém centru Prahy; oproti tomu ATÚ Bílá Hora představuje výraznou architekturu uprostřed panelového sídliště na kraji města. Oba úkoly tedy vyžadují odlišné přístupy – architektonické, urbanistické i koncepční – při hledání jejich optimálního nového programu. Účastníci workshopu si jednu z úloh vyberou a rozpracují ji do ideového návrhu nového využití. Workshop tak bude zároveň pokusem o hledání a formulování odpovědí na aktuální otázky udržitelnosti v architektuře.

Workshop je určen pro studující Fakulty architektury ČVUT magisterského stupně všech studijních oborů (Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura, Design). Bude rozvržen do čtyř pracovních setkání v rozmezí února a dubna, přesné termíny budou včas upřesněny. Vzhledem ke konceptuálnímu zaměření workshopu konkrétní podoba výstupů nebude předem definovaná – bude možné úkol pojmout formou klasického projektu, modelu, videa, fotografické či jinak výtvarně pojaté práce. Organizátoři plánují výsledky workshopu následně prezentovat na půdě Fakulty architektury formou výstavy a doprovodné tiskoviny.

Workshop bude zahrnut do aktuálního výzkumného projektu NAKI Ministerstva kultury ČR Průmyslová architektura druhé poloviny 20. století: Extenze, transformace a identita, jako paralelní aktivita k výpravné monografii o automatických telefonních ústřednách, na které VCPD pracuje a jejíž vydání plánuje na podzim tohoto roku. Jak kniha, tak workshop, vzájemně se podporující a doplňující z různých perspektiv a s širokým spektrem argumentů, si kladou za cíl přivést pozornost odborné i laické veřejnosti k této unikátní a bezprostředně ohrožené vrstvě poválečné architektury, jako meznímu tématu architektonické práce z pohledu historie i aktuálních tvůrčích pohledů nejmladší generace.

ATÚ Těšnov

Spojprojekt Praha, spolupráce Eugen Jindra

1971–1980

ATÚ Bílá Hora

Spojprojekt Praha, Václav Aulický

1979–1984

Fotografie Lukáš Beran (ATÚ Těšnov) a Jakub Potůček (ATÚ Bílá Hora)